APARTAMENTY ELITMAT

Regulamin

§1

1. Pokoje hotelowe wynajmowane są na doby (tzw. doba hotelowa).

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przybycia i kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.

3. Gość hotelowy może zająć pokój przed godziną 15.00 wyłącznie za zgodą Administracji. Opuszczenie pokoju po zakończeniu pobytu, tj. po godzinie 11.00, może nastąpić wyłącznie za zgodą Administracji.

4. Przedłużenie doby hotelowej lub wcześniejsze zameldowanie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z  Administracją i odbywa się wg poniższych zasad:

— do 1 godziny bezpłatnie,

— powyżej 1 godziny w cenie 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

5. Każdorazowo, opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

6. Sprzątanie pokoju oraz wymiana ręczników w trakcie całego pobytu odbywa się co drugi dzień lub na życzenie Gościa. Prosimy poinformować Administrację o tym fakcie.

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do Administracji do godziny 22.00 dnia poprzedzającego termin końca wynajmu pokojów.

2. Administracja uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3

1. Gość Hotelowy nie może przekazywać pokoju ani też miejsca w pokoju innym osobom, bez uzyskania zgody Administracji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Gość Hotelowy może przyjąć do swojego pokoju osoby odwiedzające, ale tylko w godzinach od 8.00 do 22:00. W pozostałych godzinach istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób.

3. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne zameldowanie mu tych osób do pokoju. Zameldowanie każdej z tych osób nastąpi według aktualnej ceny dla osoby dorosłej.

4. Administracja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu w hotelu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym.

§4

1. Gość powinien powiadomić Administrację o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Gość Hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hotelowych oraz braki w wyposażeniu powstałe z winy Gościa lub z winy osób Gościa odwiedzających.

§5

1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty należące do Gości, pozostawione w pokoju.

§6

1. W pokojach hotelowych obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Apartamentów ELITMAT nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Administracja może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Jednocześnie Administracja zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania opłaty za rozpoczętą dobę hotelową.

§7


1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, świec i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.

2. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy zakręcone są krany, zamknięte okna oraz czy nie zaprószono ognia.

3. Goście proszeni są o przestrzeganie całkowitego zakazu palenia tytoniu na terenie obiektu oprócz miejsc wyznaczonych.

4. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia w pokoju Gość zostanie obciążony karą w kwocie 800 zł.

§8

1. Przedmioty osobiste pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym, zostaną odesłane na koszt Gościa na wskazany adres.

2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Administracja przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy, a następnie protokolarnie podda likwidacji.